Sunday, February 24, 2008

"அ.அ. திருப்புகழ்" 25 -- செகமாயையுற்று"

"அ.அ. திருப்புகழ்" 25 -- "செகமாயையுற்று"இந்த வாரம் சுவாமிமலைத் திருப்புகழில் இருந்து ஒரு பாடல் போடலாம் என் எண்ணி புரட்டினேன். இந்தப் பாடல் கண்ணில் பட்டது. இதன் பொருள் என்னை ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் கவர்ந்தது. நீண்ட நாட்களாக குழந்தைப்பேறு இல்லாத என் தோழி ஒருவருக்கு சென்ற ஆண்டு பாம்பன் சுவாமிகள் அருளிய "வேற்குழவி வேட்கை" எனும் பதிகத்தை தினந்தோறும் ஓதுமாறு ஆலோசனை சொல்லியிருந்தேன். இவர் ஒரு சில உடற்கோளாறுகளால் கருத்தரிக்க இயலாத நிலையில் இருந்தார். செயற்கை விந்துப் பரிமாற்றம் கூட இருமுறை பயனளிக்காமல் போயிற்று. நம்பிக்கையுடன் இதைப் படித்து வந்த இவர் இப்போது எட்டுமாத கர்ப்பிணி. அடுத்த மாதம் சீமந்தம். முருகப்பெருமானே தனக்குக் குழந்தையாக வர வேண்டும் என்ற பொருளில் அமைந்த இப்பாடலை என் தோழிக்குக் காணிக்கையாக்கி நல்ல முறையில் பிரசவம் நடந்தேற வேண்டி இங்கு அளிக்கிறேன். முருகனருள் முன்னிற்கும்!


********** பாடல் ***********

செகமாயை யுற்றெ னகவாழ்வில் வைத்த
திருமாது கெர்ப்ப முடலூறித்


தெசமாத முற்றி வடிவாய்நி லத்தில்
திரமாய ளித்த பொருளாகி


மகவாவி னுச்சி விழியாந நத்தில்
மலைநேர்பு யத்தி லுறவாடி


மடிமீத டுத்து விளையாடி நித்த
மணிவாயின் முத்தி தரவேணும்

முகமாய மிட்ட குறமாதி னுக்கு
முலைமேல ணைக்க வருநீதா

முதுமா மறைக்கு ளொருமாபொ ருட்குள்
மொழியேயு ரைத்த குருநாதா


தகையாதெ னக்கு னடிகாண வைத்த
தனியேர கத்தின் முருகோனே


தருகாவி ரிக்கு வடபாரி சத்தில்
சமர்வேலெ டுத்த பெருமாளே!
************************************************************


********* பொருள் *********
[பின் பார்த்து முன்!!]

"முகமாய மிட்ட குறமாதி னுக்கு
முலைமேல ணைக்க வருநீதா"
["முகமாயம் இட்ட குறமாதினுக்கு
முலைமேல் அணைக்க வருநீதா"]

அழகினுக்கு ஒரு முகமென்றால் அது
கிழவனுக்கும் பழிப்பு காட்டிய முகமொன்றே!
வேடனாய் வந்தவனைப் பார்த்து ஒதுக்கியவள்
விருத்தனாய் வந்தவன் ஆனையை அழைத்திடினும்
வேலனை மனத்தினின்று விடாது நின்றவள்
தினைப்புனத்தைக் காக்கையிலும் திறனாக நின்றவள்
முகவழகு விஞ்சிய வள்ளிக் குறமாதிவள்!
கொண்டவொரு தவத்தினை விடாது கொண்டவள்
வடிவழகில் மயங்கிய வேலனும் மனமகிழ்ந்தான்
குறமாதின் தனங்களிலே தஞ்சம் அடைந்தான்!
யானெனும் செருக்கு அற்ற அடியவர்க்கு
அருளென்னும் நீதி வழங்கு நீதிபதியே!

"முதுமா மறைக்கு ளொருமாபொ ருட்குள்
மொழியேயு ரைத்த குருநாதா"
[முதுமா மறைக்குள் ஒரு மாபொருட்கு
உள்மொழியே உரைத்த குருநாதா]


முன்னைப் பழைமக்கும் பழைமையான
எல்லாச் சிறப்பும் பொருந்தியதான
வேதமுரைக்கும் பல்வேறு பொருட்களுக்கும்
முந்தையப் பொருளான பிரணவத்தின்
உட்பொருளைத் தந்தைக்கே குருவாகி
எம்பிரான் வாய்புதைத்து கைகட்டி நிற்க
அரும்பொருள் அருளிய குருநாதா!


"தகையாதெ னக்கு னடிகாண வைத்த
தனியேர கத்தின் முருகோனே"
[தகையாது எனக்கு உன் அடி காண வைத்த
தனி ஏரகத்தின் முருகோனே]


கோபுரத்தின் மீதிருந்து குதித்திட்ட அருணையாரை
தன்கைமீது தாங்கிவந்து உயிர்காத்து அருள்செய்து
'சொல்லற சும்மாயிரு'என உபதேசம் செய்தது அருணையிலே!
அருட்காட்சி தந்ததுவோ மயிலாடும் விராலிமலையில்!
தடையேதுமில்லாமல் நினது அருட்பாதம் தந்து
அன்புடனே உய்வித்ததுவோ ஏரகத்தில்!
தந்தைக்கு உபதேசித்த திருத்தலமாம் சுவாமிமலையில்
தனியாக அமர்ந்திருந்து அருள்சுரக்கும் முருகோனே!

"தருகாவி ரிக்கு வடபாரி சத்தில்
சமர்வேலெ டுத்த பெருமாளே"
[தரு காவிரிக்கு வடபாரிசத்தில்
சமர் வேல் எடுத்த பெருமாளே]

என்றும் வற்றாது நீர் வழங்கும்
செல்லுமிடமெல்லாம் மரங்களை வளர்த்துவரும்
விரிவான கரையெடுத்து விரைவாக வருவதினால்
கா விரி 'காவிரி' எனும் தனித்தமிழ் பெயர்பெற்ற
ஆற்றின் வடகரையில் விளங்கியிருக்கும்
சுவாமிமலை எனும் திருத்தலத்தில் இருந்து
சூரனுடன் போர் முடிக்க திருவுளம் கொண்டு
சக்திவேல் ஆயுதம் எடுத்த பெருமைக்குரியவனே!


"செகமாயை யுற்றெ னகவாழ்வில் வைத்த
திருமாது கெர்ப்ப முடலூறித்"
[செகமாயை உற்று என் அகவாழ்வில் வைத்த
திருமாது கெர்ப்பம் உடலூறி]


உலகமாயையெனும் ஆளுகையில் அகப்பட்டு
காமவசப்பட்டு என் இல்லற வாழ்வில்
ஆசை மனைவிக்கு நான் அளித்த
கர்ப்பத்தினால் கருவொன்று அவள் உடலில் நிலைத்து


"தெசமாத முற்றி வடிவாய்நி லத்தில்
திரமாய ளித்த பொருளாகி"
[தெச மாதம் முற்றி வடிவாய் நிலத்தில்
திரமாய் அளித்த பொருளாகி]


பத்துத் திங்கள் முடியும் போது
முத்துப் பிள்ளையாய் அழகுடனே
நித்திலமாம் இப்பூவுலகில் நன்கு
ஒரு உருவாய் நீ வந்து
அழகுடன் நீ தோன்றி


"மகவாவி னுச்சி விழியாந நத்தில்
மலைநேர்பு யத்தி லுறவாடி"
[மக அவாவின் உச்சி விழி ஆநநத்தில்
மலைநேர் புயத்தில் உறவாடி]


என் மகவு என்கின்ற ஆவல்
என்னுள் உந்திவர ஆசையுடன்
உனை உச்சி மோந்து
அன்புடன் கண்களில் ஒற்றியும்
ஆசை மிகவேறி அப்படியே அள்ளிக்கொண்டு
முகத்தோடு முகம் சேர்த்து மகிழ்ந்தும்
என் திரண்ட புயங்களில் நீ உறவுகொண்டும்


"மடிமீத டுத்து விளையாடி நித்த
மணிவாயின் முத்தி தரவேணும்"
[மடி மீது அடுத்து விளையாடி நித்தம்
மணிவாயின் முத்தி தரவேணும்]


என் மடி மேல் அமர்நது
என்னுடன் மிகவுமே விளையாடி
நாள்தோறும் நின்றன் மணிவாயினால்
எனக்கொரு முத்தம் கொடுத்து அருள்வாய் முருகா!
**************************************************


"சிவகுருவே! திருவேரகத் தேவே! நீ என் மகனாய் வந்து எனக்கொரு முத்தம் தர வேண்டும்!"
****************************************************************************************************

அருஞ்சொற்பொருள்::

தெச மாதம் = பத்து மாதம்
திரமாய் = திரம் ஆய் = நன்றாக
ஆநநம் = முகத்தோடு முகம்
முக மாயம் இட்ட = முக அழகு மிகவும் படைத்த
நீதா = நீதிபதி
முது மா மறை = பழைமையான வேதம்
ஒரு பொருட்கு உள் மொழி = எல்லாப் பொருட்களுக்கும் ஆதாரமான பிரணவம்
தகையாது = தடை எதுவும் இல்லாமல்
ஏரகம் = சுவாமிமலை
பாரிசம் = புறம், பக்கம்
சமர் = போர்
***************************

வேலும் மயிலும் துணை!
முருகனருள் முன்னிற்கும்!
அருணகிரிநாதர் புகழ் வாழ்க!
*****************************

11 பின்னூட்டங்கள்:

குமரன் (Kumaran) Sunday, February 24, 2008 9:20:00 PM  

ஆகா. அருமையான திருப்புகழ் எஸ்.கே. பதம் பிரித்துக் கொடுத்து பாடலை எளிமைப்படுத்திவிட்டீர்கள். வள்ளி மணாளன் ஞான பண்டிதன் சுவாமிநாதன் என் திருமகனாய் வந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறான். இந்தப் பாடலைப் பாடி அந்தச் சேந்தன் கந்தனின் திருமுகத்தில் முத்தமழை பொழிகிறேன்.

VSK Sunday, February 24, 2008 9:50:00 PM  

குமரனுக்கே குமரன் குமரனா!!

கேட்கவே மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது!

என் சார்பாகவும் ஒரு முத்தம் கொடுத்து விடுங்கள்!

:))
முமு

jeevagv Sunday, February 24, 2008 11:47:00 PM  

'கருவாய் என்னுள் வளர்வாய் கண்ணா' என்ற பாரதியின் வரிகளும் நினைவுக்கு வருகின்றன.

ஆகா, இதுவல்லவோ பேறு
எனவென்னை ஏங்கச் செய்து விட்டது பாடல்.
தருவித்தமைக்கு நன்றிகள் ஐயா.
மீண்டும் பலமுறை பொருள் மனம் நிறையப் படிக்க வேண்டும். படித்துவிட்டு வருகிறேன்.

Kannabiran, Ravi Shankar (KRS) Monday, February 25, 2008 12:43:00 AM  

//மடி மீது அடுத்து விளையாடி நித்தம்
மணிவாயின் முத்தி தரவேணும்//

இங்கு முத்தம் என்னாது முத்தத்தை முத்தி என்று சொன்னதே இனிக்கிறது SK!
அருமையான திருப்புகழ்! வடகாவிரி பாய்ந்து வருவது சந்தத்திலேயே தெரிகிறது!

@குமரன்
//சேந்தன் கந்தனின் திருமுகத்தில் முத்தமழை பொழிகிறேன்//

பின்னூட்டத்தில் நான் தந்ததையும் முன்னூட்டமாகக் கொடுத்துருங்க! :-)

Kannabiran, Ravi Shankar (KRS) Monday, February 25, 2008 1:14:00 AM  

//நம்பிக்கையுடன் இதைப் படித்து வந்த இவர் இப்போது எட்டுமாத கர்ப்பிணி. அடுத்த மாதம் சீமந்தம்//

அடியேன் வாழ்த்துக்களும் சொல்லி விடுங்கள் SK!
நம்பினோர் கெடுவதில்லை நான்கு மறை தீர்ப்பு!

//அருளென்னும் நீதி வழங்கு நீதிபதியே!//
நீதா என்றால் நீதிபதியா SK?
கொஞ்சம் விளக்குங்களேன்! முலை மேல் அணைக்க வரு நீதா! இந்த இடத்தில் நீதி எங்கிருந்து வந்தது?

VSK Monday, February 25, 2008 8:45:00 AM  

திரு.ஜீவா,

மிக நுணுக்கமாகப் பலமுறை படிக்க வேண்டும் எனச் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். மகிழ்ச்சி.
படித்துவிட்டுச் சொல்லுங்கள்.
இது பற்றி எனது அடுத்த பதிவில் எழுதுகிறேன்.
நன்றி.

VSK Monday, February 25, 2008 8:54:00 AM  

//முத்தி என்று சொன்னதே இனிக்கிறது SK! //

ஆமாம் ரவி. பல உட்பொருளை உள்ளடக்கிய திருப்புகழ் இது என நான் மிகவும் மதிக்கும் ஒரு அருளாளர் எனக்குத் தனி மடலிட்டிருக்கிறார்.

விரைவில் இது பற்றி எழுதுகிறேன்.

குமரனின் குமரன் குமரனுக்கு முத்த எண்ணிக்கை மொத்தத்தில் கூடிக்கொண்டே போகிறது போல!:))

VSK Monday, February 25, 2008 9:03:00 AM  

//அடியேன் வாழ்த்துக்களும் சொல்லி விடுங்கள் SK!
நம்பினோர் கெடுவதில்லை நான்கு மறை தீர்ப்பு!//

இதைப் படிக்கும் அனைவரின் வாழ்த்துகளும் அவருக்குச் சென்றடையட்டும் எனவே, இப்புகழ் விளக்கத்தை எழுதத் துணிந்தேன் ரவி. நல்லவர்களின் ஆசி அவருக்குக் கிடைக்கட்டும். நன்றி.
முமு!

VSK Monday, February 25, 2008 9:32:00 AM  

//அருளென்னும் நீதி வழங்கு நீதிபதியே!//
நீதா என்றால் நீதிபதியா SK?
கொஞ்சம் விளக்குங்களேன்! முலை மேல் அணைக்க வரு நீதா! இந்த இடத்தில் நீதி எங்கிருந்து வந்தது?//

'நீதி' என்னும் சொல்லின் விளிச் சொல்தான் நீதா.
பாரபட்சம் இல்லாமல் பலவகையிலும் விசாரித்து அறிந்து, அவரவர் தகுதிக்கேற்ற பலனை, அருளை வழங்குகின்ற நீதிபதி எனவே உரைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
இது பற்றித் தேடியபோது ஒரு கிறித்துவப் பாடல் கண்ணில் பட்டது!
" அருமை ரட்சக யேசு நாதா - உல
கனைத்தும் வணங்கும் சத்ய வேதா - உன்றன்
அடியர்க்கருளும் திருப்பாதா - சத்ப்ர
சாதா "நீதா".
தருணம் இதுவே கிருபை கூரும்
விழி பாரும்
பதம் தாரும் தாரும்'

எனது விளக்கத்திலும் இதைச் சொல்லி இருக்கிறேனே!
நன்றி!
//யானெனும் செருக்கு அற்ற அடியவர்க்கு
அருளென்னும் நீதி வழங்கு நீதிபதியே! //

நன்றி ரவி!

தி. ரா. ச.(T.R.C.) Tuesday, February 26, 2008 11:55:00 PM  

என் மடி மேல் அமர்நது
என்னுடன் மிகவுமே விளையாடி
நாள்தோறும் நின்றன் மணிவாயினால்
எனக்கொரு முத்தம் கொடுத்து அருள்வாய் முருகா!

நன்றி ஸ்கே. இன்று காலை திருத்தணி சென்று வந்தவுடன் தங்களது பதிவில் முருகனின் முத்தங்களை பார்த்து மகிழ்தேன்

அருப்புக்கோட்டை பாஸ்கர் Tuesday, May 19, 2009 12:29:00 AM  

அந்த வேற்குழவி வேட்கை பதிகத்தை தயவு செய்து தெரியபடுத்தவும் .

அன்புடன்,
பாஸ்கர் .

இந்த வலைப்பதிவைப் பற்றி...

எனக்கு தெரிந்த ஆன்மீகம், இலக்கியம், கதை, கவிதை, அரசியல் மற்றும் நிகழ்வுகள்.

  © Blogger template Blogger Theme by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP